شماره اختصاصی :
 برای ارسال و دریافت پیام کوتاه کاربرد دارد .
شما می توانید پس از خریداری یک شماره اختصاصی از طریق سرویس پنل کاربری خود که قبلا می بایست خرید کرده باشید , اقدام به ارسال و یا دریافت پیامک کنید .
مزایای استفاده از شماره اختصاصی برای ارسال و دریافت پیامک به شرح ذیل می باشد :
1 - امکان دریافت پیامک از مشتریان به صورت مستقیم
2 - امکان برگزاری مسابقه
3 - امکان برگزاری نظرسنجی
4 - امکان راه اندازی پیام هوشمند برای پاسخگویی اتوماتیک به پیام های برنامه ریزی شده
5 - امکان راه اندازی منشی پیام کوتاه به منظور پاسخگویی اتوماتیک به کلیه پیامک های دریافت شده
6 - امکان شناسایی فرد ارسال کننده برای افرادی که همیشه با وی در ارتباط هستند و بسیاری از مزایای دیگری که برای پنل هایی که دارای شماره اختصاصی می باشند استفاده می شود ...
شماره های اختصاصی به صورت سالانه میباشند و برای استفاده در سال های دیگر باید تمدید شوند. قابل توجه است که شماره های اختصاصی به صورت سالیانه می باشد و مشترک در صورت عدم تمدید در سال جدید , آن شماره باطل شده و قابل ثبت مجدد نیست .