تعرفه ارسال پیام کوتاه :
تعرفه ارسال هر پیامک متناسب با فارسی یا انگلیسی بودن و تعداد ارسال دارد
جهت اطلاع بیشتر در این باره با دفتر تماس بگیرید